Anton Barhatkov Logo.gif (4057 bytes)

            1917 -2001

wpe15E.gif (5354 bytes)

      wpe15F.gif (5599 bytes)       wpe160.gif (4033 bytes)       wpe161.gif (5963 bytes)      

     

wpe162.gif (5252 bytes)       wpe163.gif (6524 bytes)

wpe164.gif (5364 bytes)

wpe165.gif (5358 bytes)

wpe166.gif (5914 bytes)

wpe167.gif (6601 bytes)

wpe168.gif (5110 bytes)